ผลงานและลูกค้า

วางระบบ Survey and E-learning

ทำระบบ E-Learning และ Survay ให้กับบริษัท Suzuki

วางระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มหาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต by Wiserf

วางระบบ Video Conference

ให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Conference
Setup and Migrade Active Directory by INFINIX
Setup and Migrade Active Directory by INFINIX
Setup Azure 365 on cloud
outsource IT Support by HP
outsource L2 admin by HP
วางระบบ wifi hotspot โรงแรม MU MANSION เก็บ log พรบ